De Verloskundigen Coop Groningen voor hulpverleners

De coöperatie

De Verloskundigen Cooperatie Groningen bestaat uit vijf verloskundigenpraktijken, een klinisch verloskundige, een versiekundige en een verloskundig opleidingscentrum opgezet door vroedvrouwen Mirjam Medema en Rebekka Visser. De Cooperatie werkzaam in Groningen Stad en Ommeland en actief lid van het VSV ‘Stad en Ommeland’.

Ons bestuur bestaat uit voorzitter Joyce Schouten, secretaris Mirjam Medema en penningmeester Caroline Bethlehem – van der Woude.
Voor contact: info@verloskundigencoopgroningen.nl of 050-2112677

lees meer

Visie

De Verloskundigen Coop Groningen staat om te beginnen voor een plezierige samenwerking tussen verloskundigen van eerste en tweede lijn. Wij geloven dat dit de zorg aan de cliënt ten goede komt.

Goede zorg houdt in dat de gezondheid van de cliënt – in de breedste zin – bevorderd wordt. Wij proberen bij te dragen aan het welzijn van onze cliënten, waarbij we afzien van interventies als daarvan de uitkomsten niet helder zijn: het principe van “weldoen”. Daarnaast zijn we alert op het principe van “niet schaden”, wat inhoudt dat we aandacht hebben voor het voorkomen van medicalisering.

Daarvoor is nodig dat de eerstelijn de poortwachtersfunctie behoudt, dus verantwoordelijk blijft voor de risicoselectie. Alleen dan kan de tweedelijn haar kwaliteiten gericht inzetten. Daar waar tweedelijns zorg door de zorgverlener geadviseerd en door de cliënt gewenst is, zet Verloskundigen Coop zich in om de continuïteit van zorgverlener te bevorderen, door duidelijke afspraken over substitutie van zorg, bijvoorbeeld door zorgpaden. Het concept van Midwife Led Care is dus leidend voor de verloskundigen in de coöperatie..

Een ander uitgangspunt is zorg op maat, waarbij het zelfbeschikkingsrecht en het recht op lichamelijke integriteit van de cliënt gewaarborgd worden.

De Verloskundigen Coop Groningen vraagt transparantie van haar leden. Praktijkuitkomsten van leden kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor intervisie-doeleinden. Verloskundige beleidskwesties en actuele ontwikkelingen zullen aan de orde komen, met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

No items found